НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица намаляват с 1.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2019 г.) намаляват с 5.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 49.2 хил., или 78.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.9%.

В сектора на услугите към края на декември 2020 г. работят най-голям брой от наетите лица – 34.3 хил. или 54.5%, в индустрията – 25.8 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.0% от всички наети в сектора.