Статистика на околната среда в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво. През 2019 г. количеството се оценява на 80 л/ден средно на човек, или с 19 л под средното потребление в страната. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (117 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (87 л/чов./ден.).