Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2019 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2019 г. във всички дейности на икономиката са 266.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 45.3%.

Обемът на инвестициите в ДМА в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) е 68.2 млн. лв. или 25.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” – 37.1 млн. лв. или 13.9%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 25.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 54.1%. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 4.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 29.2%. Извършените разходи за закупуване на земя намаляват с 3.6 пункта и формират 2.2% от общия  обем  на  направените  инвестиции.  Намаляват и извършените разходи за транспортни средства и други разходи, чийто относителни дялове са съответно 7.9 и 6.6% от общия обем на направените инвестиции.