Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2019 година е 1 506 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му се е увеличил с 5.7%.