Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 9423.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 27.4%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите  (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 2 452.9 млн. лв., което е с 16.4% повече в сравнение с 2018 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2019 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на операциите с недвижими имоти с 3.2 процентни пункта.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 744.9 млн. лв. и са с 15.2% повече в сравнение с 2018 година.