Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2019 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 6 021, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечение” – 34.0% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 19.1%, а най-голям спад е регистриран в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 10.0%  и сектор „Образование” – 4.2%.

           С най-висок относителен дял за 2019 г. в област Враца е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 40.9% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.6% и „Преработваща промишленост” – 7.8%.

Микропредприятията ( до 9 заети) са най-много – 5 586, или 92.8% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 356. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 5.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 72, или  1.2% от общия брой. Големите предприятия (над 250 заети) са 7 и делът им в общия брой остава непроменен – 0.1%.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Враца (3 360) и Бяла Слатина (654), или съответно 55.8% и 10.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Хайредин – 90 предприятия.

Броят на нефинансовите предприятия, приключили 2019 г. с печалба, е 4 458, със загуба – 967, а с нулев финансов резултат – 596.