ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 130, което представлява 1.6% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (9.4%), „Операции с недвижими имоти “ (8.6%) и „Преработваща промишленост“ (6.3%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значително в „Транспорт, складиране и пощи“ (23.2%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (19.2%).