Наблюдение на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 663.2 хил., от които 342.0 хил. са мъже, а 321.2 хил. – жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.6%, като при мъжете този дял е 65.1%, а при жените – 54.7%. В сравнение  със същото тримесечие  на 2019 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 2.9 процентни пункта.          

            През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 644.5 хил., от които 332.6 хил. са мъже и 312.0 хил. – жени.

 Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 73.4% (76.4% за мъжете и 70.6% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 3.2 процентни пункта.