Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 90.8% от домакинствата в област София (столица), при средно 78.9% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната. На второ място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Перник и Сливен – 83.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2020 г. е 83.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 87.1% и жени – 80.8%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 6.9 процентни пункта при мъжете и 1.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2020 г. по образование. Докато 97.0% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то 53.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 76.6%.