Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2020 г. в област Перник

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 78.9%, като е отбелязан ръст от 14.6 процентни пункта спрямо предходната година.
За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил над два пъти.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област Перник се нарежда на второ място в страната, след област София-столица (90.8%). Най-малък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Видин – 44.8%.