ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 4.3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 25-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, както и през 2019 година. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.7% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.