Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2020 година

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2020 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 221 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места – четири града и девет села.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.5% от домакинствата в област Шумен (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2020 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 48.8 процентни пункта.