Наети лица и средна брутна работна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2020 г. намаляват спрямо края на юни2020 г. с 0.4% и достигат 28.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22.9 и 16.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.2% (до 6.7 хил.), докато в частния сектор намаляват с 1.2% (до 21.3 хиляди).

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.1 хил., или с 0.5% по-малко в сравнение с края на септември 2019 година.