Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2019 година

През 2019 г. в Софийска област са приключили делата за 1 256 извършени престъпления. Делата за 385 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 664 – с условно осъждане, за 35 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване и за 167 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 049 извършени престъпления. 1 012 от тях са извършени от едно лице, 27 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 83.5%, а 16.5%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2019 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 183 лица, като делата на 348 от тях (29.4%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 627 лица (53.0%) – с условна присъда, 28 лица (2.4%) са оправдани, 175 лица (14.8%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 5 лица (0.4%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. в Софийска област е 975. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 20 (2.1%).