Териториално разпределение на населението в област Добрич към 31.12.2019 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Добрич включва 8 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Шумен и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 2 022 души, или с 1.2%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.