Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2019 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 65 заведения за болнична помощ с 10 661 легла, от които 64 болници с 10 616 легла (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2018 г. легловият им фонд нараства с 387 легла, или с 3.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 26 с 7 337 легла, или в 40.0% от болничните заведения е съсредоточен 68.8% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2019 г. специализираните болници са 38 с 3 279 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 802.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 28.7 спрямо 2018 година.