Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2020 г. се увеличават с 455, или с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 44 337. Увеличение се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 22.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.1%, и „Строителство“ и „Култура, спорт и развлечения“ – с по 3.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 10.5%, „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 31.1% и 14.9%.