Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2019 година

През 2019 г. са приключили делата за 571 извършени пресъпления. Делата за 176 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 310 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 77 – с освобождаване от наказание.

През 2019 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 486 извършени престъпленияв област Перник, което е с 9.7% повече в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 554, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 172 лица, или 31.0% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 292 лица (52.7%);

• освободени от наказателна отговорност са 83 лица (15.0%);

• оправдани са 6 обвиняеми лица (1.1%);

• прекратено е делото на 1 лицe (0.2%).