Жилищен фонд в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) са регистрирани 611 391 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област София (столица) към 31.12.

През периода 2010-2019 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 13.9%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2010 г. и 40.9% през 2019 година.