Детски ясли в област Ловеч през 2019 година

            Към 31.12.2019 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 512 места в тях (табл. 1).

В градовете в областта детските ясли са 11 с 460 места, а в селата – 3 с 52 места.

Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2019 г. в област Ловеч е 16.9% (с 1.0 процентни пункта по-ниска от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта намалява с 2.5 процентни пункта.

            През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 502 деца, или с 12 по-малко в сравнение с 2018 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета – 238. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли нараства с 6.9%.