Детски ясли в област Варна през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 317 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, а броят на местата в тях – с 243, или с 11.7%. В градовете детските ясли са 41 с 2 250 места, а в селата – 3 с 67 места.