Основни данни за културата в област Търговище през 2019 година

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 83.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 1.1%.