Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2019 година

Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 666 легла. В сравнение с края на 2018 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд намалява с 0.1%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 6 с 2 053 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 20 до 1 384 легла.