Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) тя се увеличава с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.