ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Към 31.12.2019 г. в област Велико Търново функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини (ДГ) с общо 1 063 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли в областта през 2019 г. се увеличават с 19, като в самостоятелните детски ясли местата са 816, а в яслените групи към детските градини – 247.