Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 74.2 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.