Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Кюстендил през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.4 години, като спрямо предходния период 2016 – 2018 г. остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната – 74.9 години. Стойността на показателя варира от 72.8 години в областите Враца и Сливен до 76.7 години в областите Кърджали и София (столица), като общо в осем области очакваната средна продължителност на живота е над средната за страната.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 69.3 години, а при жените – 78.1 години. Най-голяма е разликата между двата пола в областите Кюстендил (8.9 години), Перник (8.2 години) и Смолян (8.1 години), а най-малка – в областите Кърджали и София (столица), съответно 5.7 и 6.2 години.