ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 98 жилища в тях и с 9 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 7 167 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е същият спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях се увеличават с 38.0%, но разгънатата им застроена площ намалява с 5.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 16.7%, а общата им застроена площ – с 35.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г.  издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 16.7%, броят на жилищата в тях – с 18.3%, а разгънатата им застроена площ – с 38.0%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава със 7.1%, докато общата им застроена площ намалява с 63.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 14 жилищни сгради със 116 жилища в тях и с 15 103 кв. м обща застроена площ, и на 20 други сгради с 10 137 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 17.6%,  докато жилищата в тях  са повече с 65.7%, а общата им застроена площ нараства с 41.1%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 4.8%, но тяхната РЗП се увеличава с 0.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 22.2%, жилищата в тях – със 7.2%, а разгънатата им застроена площ – с 2.9%. При започнатите други видове сгради  се регистрира увеличение с 5.3%, докато общата им застроена площ спада с 12.8%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.