Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 220.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.3%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 13.3% и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 25.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.5%.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 16.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.