Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2019 година

  • През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 308.9 хил., или 72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 315.4 хил., или 55.5% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.6 хил., като в сравнение с 2018 г. намаляват с 0.1%.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.3% (74.4% за мъжете и 66.2% за жените), или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 70.0%, и е с 0.6 процентни пункта по – висок в сравнение с 2018 година.
  • Безработните лица са 7.6 хиляди.
  • Коефициентът на безработица намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 2.4%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 120.2 хил., от които 50.4 хил. са мъже и 69.8 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 28.0%, съответно 23.5% за мъжете и 32.5% за жените.
  • Броят на заетите лица с висше образованиее 89.6 хил., със средно – 179.8 хил. и с основно и по-ниско образование – 46.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 73.1%, или с 2.8 процентни пункта по-висок от този за 2018 г., за лицата със средно образование той е 62.7% и съответно с 0.1 процентни пункта по-висок, за лицата с основно и по-ниско образование – 29.0%, съответно с 0.5 процентни пункта по-нисък спрямо 2018 година.