НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2019 г., и са 66.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 12.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с  13.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.9%.