Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2018 г. възлизат на 12 432 млн. евро, което е с 1.0% повече в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 266 млн. евро, което е с 1.9% повече в сравнение с 2017 година. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 338 млн. евро или с 3.1% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 960 млн. евро, което е с 8.0% повече спрямо 2017 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 273 млн. евро, или с 34.0% по-малко в сравнение с 2017 година.