Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година Обществено водоснабдяване През 2018 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 99 л/ден през 2017 г. на 98 л/ден през 2018 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.), Благоевград (117 л/ден/чов.), Бургас (109 л/ден/чов.) и Перник (106 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.). Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2018 година