Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2018 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 827 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 11 015 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 309 млн. лв. и са заети 60 247 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.5%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 76.9% от произведената продукция и в тях  работят 30.7% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 857 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 832, на загуба са 1 848 и с нулев финансов резултат – 1 147.