Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 751 111, което представлява 32.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 11 569 души или с 1.6%. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване“ (5.4%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения “ (5.2%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (4.0%). Намаление на наетите лица е регистрирано в четири икономически дейности, като най-значимо е в „Добивна промишленост“ (9.6%)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 19.8 и 10.5 процентни пункта.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (751 111) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.