НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор – с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. в област Силистра е 992 лв., за ноември – 979 лв. и за декември – 994 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Силистра се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 7.2% и достига 988 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 21.5%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 16.8%, а в частния – с 24.1%.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. област Силистра е на 19-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 782 лв., Враца – 1 273 лв. и Варна – 1 236 лева.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ.