ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 71 жилища в тях и с 10 379 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 11 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, броят на жилищата в тях – с 18.4%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради също е регистрирано намаление с 5.3%, а при общата им застроена площ – с 34.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта са по-малко с 13.0%, жилищата в тях – с 10.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.8%. При другите видове сгради е регистрирано увеличение, както на броя на издадените разрешителни за строеж – с 5.9%, така и на общата им застроена площ – с 22.0%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 17 жилищни сгради със 70 жилища в тях и с 10 707 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с 10 102 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 37.0%, а общата им застроена площ – с 2.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 11.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 23.5%, а тяхната РЗП – с 92.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 142.9%, докато жилищата в тях бележат спад с 55.1%, а разгънатата им застроена площ – с 40.0%. Броят на започнатите други видове сгради нараства със 162.5%, а общата им застроена площ е три пъти повече.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.