Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2018 г. възлизат на 90.6 млн. евро, което е с 9.3% повече в сравнение с 2017 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -82.2 млн. евро, които формират 90.7% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2017 г. относителният им дял не се променя. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 4.3 млн. евро, или с 4.7% относителен дял, който се увеличава с 0.5 пункта в сравнение с предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 2.7 млн. евро, а относителният им дял намалява с 0.7 пункта спрямо 2017 година.