Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Благоевград през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Благоевград са 539.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 10.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 190.9 млн. лв., което е с 2.5% повече спрямо 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е промишления сектор – 122.0 млн. лв., или с 22.3% повече в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези сектори заедно формират 58.0% от общия размер разходи за ДМА в област Благоевград, а общият им относителен дял намалява спрямо 2017 г. с 0.7 процентни пункта.  През 2018 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 34.0%, а делът на другите разходи – с 3.4 пункта и е 13.7%.