Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2018 година е 1 425 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната.