Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 7 395.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 8.8%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектор търговия – 2 108.1 млн. лв., което е с 10.8% повече в сравнение с 2017 година. В промишления сектор са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 1 060.3 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези два сектора формират 42.8% от общия размер разходи за ДМА в област София (столица), а общият им относителен дял намалява спрямо 2017 г. с 1.0 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 393.1 млн. лв., което е 21.2% по – малко в сравнение с 2017 година.