Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Ловеч през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2019 година показват, че 66.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 1.0 процентни пункта. Област Ловеч е на 24-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).