Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 83% от домакинствата в област София (столица), при средно 75.1% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 1.1 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2019 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Русе – 84.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2019 година е 79.8%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 80.2% и жени – 79.5%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 1.6 при мъжете и 4.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2019 г. по образование. Докато 94.4% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то само 53.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 73.8%.