ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново, са 10 585, или с 0.8% повече спрямо предходната година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.3% от предприятията в областта, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 8.6% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.2%.