РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 428.1 млн. лв. и в сравнение с предходната 2017 година нарастват с 12.4%.