Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2018 г. възлизат на 161.5 млн. евро, което е с 15.9% повече в сравнение с 2017 година.