Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 757 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 327 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.8%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.0%) и „Държавно управление” (2.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в „Операции с недвижими имоти” (19.4%).