Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2019 г. 68.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 4.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 75.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 21-во място в страната.

През 2019 г. 58.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 3.9 проценти пункта.