Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

            Оценка на бедността

            През 2018 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 513.2 лв. средномесечно на лице от домакинство.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 0.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.5 процентни пункта.             Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.1 до 25.1%, или с 5.0 процентни пункта.