ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 44 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 15 810 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 38 други сгради с 16 884 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 69.2%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 21.6 и 25.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 22.6%, а при общата им застроена площ – с 49.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 29.4%, но жилищата в тях бележат спад с 36.0%, а разгънатата им застроена площ – с 10.4%. При другите видове сгради е регистрирано нарастване, както на броя на издадените разрешителни за строеж – с 35.7%, така и на общата им застроена площ – с 3.8%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 27 жилищни сгради с 63 жилища в тях и с 11 029 кв. м обща застроена площ, и на 17 други сгради с 5 259 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 170.0%, а общата им застроена площ – с 0.1%, докато жилищата в тях са по-малко с 14.9%. Броят на започнатите други сгради намалява с 19.0%, а тяхната РЗП – със 77.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17.4%, докато жилищата в тях бележат спад с 41.7%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 26.7%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 10.5%, а общата им застроена площ – с 65.5%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.